Lagar, rapporter & forskning

Om stress, utbrändhet och utmattningssyndrom

Vad innebär egentligen negativ stress? Här kan du läsa om några viktiga begrepp som rör stress. Här finns också tips på artiklar, filmer, poddavsnitt och forskning kring temat.

Vad är stress?

Stress kan förklaras som de fysiska och psykologiska reaktioner som uppstår när kroppen mobiliserar energi i situationer som upplevs som hotfulla eller utmanande. Stress i sig kan därför inte värderas som något alltigenom negativt eller positivt. I korta perioder är denna energimobilisering helt nödvändig och ofta förekommande – den kan till exempel bidra till att vi blir mer fokuserade och klartänkta i vissa situationer. Problemen uppstår när energimobiliseringen pågår under längre perioder och framför allt när det inte finns möjlighet till nödvändig återhämtning.

Utebliven återhämtning under en längre period är det som skapar negativ stress. Olikheter i biologiska, psykiska, erfarenhetsmässiga, genetiska och sociala förhållande är några faktorer som spelar in i hur individer reagerar på stress. Inom forskningen råder det viss oenighet kring hur lång en period av stress behöver vara innan risken för negativ stress uppstår. Det kan handla om veckor, månader eller till och med år innan effekterna märks av. Däremot råder konsensus inom forskningen att återhämtning har en viktig betydelse för att undvika utbrändhet.

Utbrändhet och utmattningssyndrom 

Utbrändhet innebär att en person är dränerad på energi och långvarigt utmattad till följd av kronisk stress. Det råder även här viss oenighet bland forskare kring användandet av termen. Vissa menar att termen utbrändhet har fått en negativ klang och att utbrändhet ses som någonting slutgiltigt – någonting en inte har möjlighet att komma tillbaka ifrån. Andra menar att det går att se utbrändhet som både ett tillstånd och en långsiktig process, där det med rätt stöd, behandling och rehabilitering går att hantera och bli frisk. Idag använder läkare termen utmattningssyndrom vid diagnostisering, för att beskriva de följder som långvarig och svår stress kan föra med sig och som påverkar en såväl fysiskt som själsligt.

Vill du veta mer om hur stress påverkar oss? Lyssna på första avsnittet av HELpodden här. *LÄNK*

Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter på ämnet stress, samt läsa på om några lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor. Här finns också tips på aktörer du kan vända dig till för att få stöd.